A legmélyebb kékség

  • 2019. június 13. (csütörtök) 18.00
  • Tiszatáj Szalon (Roosevelt tér 10–11.)
„A legmélyebb kékség” – a Virág Zoltán által szerkesztett, a Tiszatáj Könyvek sorozatában megjelent Színkép, hangkép, összkép című tanulmánykötet bemutatója – zenés aláfestéssel.
 
A könyv szerkesztőjével Orcsik Roland beszélget.
 

A művészet már nincs abban a po­zí­ció­ban, mint a klasszikus avant­gárd ide­jén: az útmutató szerep el­tűnt. Ehe­lyett sokkal inkább a kü­lönleges lát­ványra, ritmusokra és zajokra figyel,
a lényeges meg­figye­léseket kommen­tálja, azok regiszt­rá­lására szorítkozik. Sze­ré­nyebb igé­nyű, már nem akarja az egész tár­sadalmat meg­magya­rázni és meg­változtatni. Az apró szub­kultu­rá­lis körökben a művé­szet valami­féle életmagyarázattá, filozófiává, élet­elixír­ré válik. A művészet már régen lelépett a váteszi porondról, persze to­vábbra is a legmagasabb szel­lemi pro­dukció marad, de ugyan­akkor élet­élmény, élet­ta­pasz­­talat is lesz.
(Fenyvesi Ottó)